Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ PDF

Kinh Phật 27/10/2023 16:53:20

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện được xem một bộ kinh nόi ∨ề sự hiếu thảo với cha mẹ, sư trưởng từ đó phát triển vững chắc trên con đường tu hành. Nội dung của kinh cũng thể hiện được lợi ích của Phật tử khi đọc Kinh.
1642 lượt xem 0 Bình luận
1642 lượt xem 0 Bình luận

Kinh Vô Lượng Thọ PDF trọn bộ Hán và Việt

Kinh Phật 09/01/2024 14:30:38

Kinh Vô Lượng Thọ PDF trọn bộ Hán và Việt

Kinh Phật 09-01-2024 14:30:38

Chúng con ấn tống kinh sách này để Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ. Nếu có chút ít công đức nào, xin chân thành hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới và tất cả thập phương chúng sanh tận hư không biến pháp giới, nhất là những oan gia trái chủ của chúng con từ vô thỉ kiếp đến nay.
435 lượt xem 0 Bình luận

Kinh Dược Sư có chữ trọn bộ giải trừ bệnh tật (Có PDF)

Kinh Phật 09/01/2024 10:05:00

Kinh Dược Sư có chữ trọn bộ giải trừ bệnh tật (Có PDF)

Kinh Phật 09-01-2024 10:05:00

Thế giới của đức Phật Dược Sư cũng được gọi là “thế giới Cực Lạc” vì các cá nhân và đoàn thể tại đây luôn sống trong sự an lành và siêng làm việc thiện ích, dưới sự hướng dẫn của Phật và Bồ-tát. Cõi Phật Dược Sư còn gọi là “Tịnh Độ” ở phương Đông về địa lý, và thanh tịnh như lưu ly, về đặc điểm. Hình ảnh của “ngọc lưu ly” gợi cho chúng ta về một “cái gương” phản chiếu, theo tinh thần “tâm tịnh thì cõi Phật tịnh.”
536 lượt xem 0 Bình luận